Sunday, 4 December 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996
Pendidikan di Malaysia adalah
satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani,  
emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
berakhlak mulia, bertanggungjawab,
berketrampilan dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

No comments:

Post a Comment